Politica de Confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate vizează numai clienții Clinica Sf Stefan şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului https://www.clinicasfstefan.ro.

Clinica Sf Stefan depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, deținem o politică menită să stabilească atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați website-ul nostru https://www.clinicasfstefan.ro.

SMILE DENT SRL , prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate, pentru realizarea obiectului sau social de activitate și derulării raporturilor comerciale/contractuale, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

Datele   cu   caracter   personal   sunt   colectate,   numai   cu   acordul/acceptul dumneavoastră,   dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, prin accesarea site-ului https://www.clinicasfstefan.ro

Utilizarea site-ului societății de către persoanele vizate și vizitatori presupune aderarea la Termenii și Condiţiile generale, Politica de confidențialitate și Politica de  prelucrare a datelor cu caracter personal, menţionate pe acest website . 

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) ale societății SMILE DENT SRL  şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date (astfel cum acestea sunt dezvoltate în dreptul comunitar și legislaţia internă), ne asumăm obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate si vă asigurăm că nu vom  prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a acestora. 

Compania Clinica Sf Stefan este operator de date cu caracter personal, fiind autorizata sub nr. 7587.

Scopul utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către Clinica Sf Stefan a datelor colectate În următoarele scopuri:

(i) pentru a vă crea un cont personal la Clinica Sf Stefan, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, adresa dumneavoastră de e-mail și adresa de corespondență;

(ii) pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail și localitatea de unde sunați;

(iii) pentru a vă contacta în eventualitatea oricăror probleme ivite în livrarea produselor comandate de dumneavoastră, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul dumneavoastră de telefon fix/mobil;

(iv) pentru vă expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail și numele;

(v) pentru a notifica câștigătorii campaniilor organizate în mediul online, caz în care ve vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa de domiciliu și numărul de telefon fix/mobil.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

Drepturile dumneavoastră

Dreptul la informare:

Potrivit legii, aveți dreptul să vi se furnizeze cel puțin următoarele informații, cu excepția situației în care deja posedați aceste informații:

(i) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

(ii) scopul în care se realizează prelucrarea datelor;

(iii) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor izvorâte din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestora, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 677/2001”), pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

(iv) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date:

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține de la Clinica Sf Stefan, prin înaintarea unei cereri scrise, datată și semnată, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Clinica Sf Stefan.

Clinica Sf Stefan, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care vă privesc, vă vom comunica în termen de 15 zile de la data primirii cererii, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele informații:

(i) informații cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

(ii) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

(iii) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;

(iv) informații cu privire la dreptul de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

(v) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

Pe lângă cele de mai sus, putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri de încredere din afara grupului , care întreţin sistemele IT ale societății sau îţi furnizează servicii în numele nostru. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale societății noastre şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

Dreptul de intervenție asupra datelor:

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteți îndreptățit să solicitați Clinicii Sf Stefan, prin cerere scrisă, datată și semnată, și să obtineți în termen de 15 zile de la data primirii cererii de către Clinica Sf Stefan

(i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestor date;

(ii) transformarea în date anonime;

(iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricăreia dintre operațiunile menționate la pct. de mai sus, în condițiile art. 14, lit. c), teza finală, din Legea 677/2001.

Dreptul la opoziție:

Prin cerere scrisă, datată și semnată, vă puteți retrage în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, consimțământul exprimat cu privire la utilizarea de către Clinica Sf Stefan a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere).

În scopul obținerii acestor informații în scris din partea Clinica Sf Stefan, pe baza cererilor evidențiate mai sus, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: office@clinicasfstefan.ro.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

În temeiul dispozițiilor art. 17 din Legea 677/2001, puteți cere și obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva dumneavoastră, precum și reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră și care vă afectează în mod semnificativ, în cazul în care au fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.

Dreptul de a se adresa justiției:

În cazul în care vă considerați prejudiciat sau vi s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente pentru apărarea drepturilor și/sau pentru acoperirea prejudiciului, după caz.

Accesul la date

Clinica Sf Stefan nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

Securitatea datelor dumneavoastră

Clinica Sf Stefan a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.